คนเยอรมัน

ประวิติโดยย่อของประเทศเยอรมนี

Who are the Germans?8 ชนชาติเยอรมันมีความเปนมาอยางไรนั้น สามารถศึกษา จากประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับประเทศนี้ แตสิ่งที่โลกรูจักเยอรมันก็คือ ประเทศเยอรมนี เปนสถานที่ เกิดของคารล มารก (Karl Marx) บิดาแหงลัทธิคอมมิวนิสตประเทศเยอรมนี เปนชนชาติของอดอลฟ ฮิตเลอร (Adolf Hitler) ผูมีอุดมการณแบบนาซี

ประเทศเยอรมนี เปนชาติยุโรปที่มีชื่อเสียงดานอุตสาหกรรมหนัก ประวัติศาสตรสมัยใหมของประเทศเยอรมนี มักจะเริ่มจากการรวมชาติใน ค.ศ.1871 โดยบิสมารค (Bismark) การเกิดขึ้นของสาธารณรัฐ ไวมารใน ค.ศ.1919 (Weimar Republic) การถูกแบงแยกออกเปน 2 ประเทศ ใน ค.ศ.1945 (The Federal Republic of Germany and German Democratic Republic) ภูมิหลังทางประวัติศาสตรกําเนิดชาติเยอรมันไดมีการอางอิงไวหลายรูปแบบอาทิ การกลาวไววา พวกติวตัน (Teutons)9 คือ ชนเผาเยอรมันในยุคแรกเริ่ม ซึ่งเปนชนเผาที่สามารถปราบอาณาจักรโรมันไดสําเร็จ รวมทั้งมีการกลาวไววา เมื่อจักรวรรดิโรมันเริ่มเสื่อมลง ชนเผาแฟรงค (Franks)10 ซึ่งเปนอีกชนเผาหนึ่งของเยอรมันไดอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานทางตอน

ประเทศเยอรมนี

เคยมีความเชื่อวาประวัติศาสตร์ของชาวเยอรมันเริ่มใน ค.ศ.9 โดยเจาผูครองเผาหนึ่ง ชื่อ “Arminius”11 (เผา cherusci) สามารถปราบกองทัพโรมันไดสําเร็จ ดังมีหลักฐานแหงการ สรางอนุสาวรียเพื่อเปนที่ระลึกแกเขา อยางไรก็ดีแนวคิดในเรื่องประวัติศาสตรชนชาติเยอรมัน ที่กลาวมาขางตน ดูเหมือนจะเลิกเชื่อถือกันตอไป หลักฐานที่ จะนับกันเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความ เปนมาของชนชาติเยอรมัน เริ่มจากจูเลียส ซีซาร (Julius Czar) ยกทัพไปเหนือแมน้ําไรน ในชวงกอน ค.ศ. โดยพระองคตองการสถาปนาจักรวรรดิโลก และทรงไดรับความชวยเหลือจาก ชาวเยอรมันดวย และพระองคก็เปนผูสอนใหชาวเยอรมันกระทําการรวมชาติจนในที่สุด ก็สรางชาติไดสําเร็จ โดยคําวา “Deutsch” ที่ใชเรียกชาวเยอรมัน ไดปรากฏขึ้นมาพรอมกับ กําเนิดจักรวรรดิโรมันของชาวเยอรมัน สําหรับคําวา “Kaiser” (ไกเชอรกษัตริยของเยอรมัน) ก็มีเคามูลวามาจากพระนามของซีซารรวมไปถึงตําแหนง Tsar (ซารของรัสเซีย) หรือ Shah (ชารของอิหราน) ก็มีตนตอมาจากคําเดียวกัน12 การเร ิ่ มตนประวัติศาสตรแทๆ ไดแก ในยุคของพระเจาชารลมาล (Charlemagne) ใน ค.ศ.800 พระองคเปนผูทรงฟนฟูจักรวรรดิขึ้นใหม ทั้งยังทรงขยายเขตแดนเขาไปถึงใจกลาง ของโลก (ซึ่งแมแตกองทหารโรมันก็ยังไมเคยปราบปรามมาไวในครอบครองของตนได) ไปจนถึงสมัยพระเจาออตโตมหาราช (Otto the Great) ใน ค.ศ.962 ซึ่งในขณะนั้ นชนเผา เยอรมันไดกลายเปนชาติเยอรมันไปแลว ใน ค.ศ.911 ขุนนางชั้นสูงชาวฝรั่งเศสไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกษัตริยเยอรมัน ทรงพระนามวา พระเจาคอนราดท ี่ 1 (Konrad I) พระองคไดรับสมญาวาเปนกษัตริยองคแรก ในตอนตนของยุคกลาง ในศตวรรษที่ 11 ราชอาณาจักรถูกเรียกวาเปนจักรวรรดิโรมัน (Roman Empire) ในศตวรรษที่ 13 เรียกวาเปนจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ ิ์ (Holy Roman Empire) และในศตวรรษที่ 15 เรียกวาเปนจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ ิ์ แหงชนชาติเยอรมัน (Holy Roman Empire For The German Nation) โดยที่เปนระบอบกษัตริยที่มาจากการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *