559000001264201-520x245

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

เยอรมนีเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ตลาดหนึ่งของโลก เนื่องจากประชาชน สนใจสุขภาพมากขึ้นและเยอรมนีมีประวัติการเพาะปลูด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์มานานกว่า 100 ปี แต่ตลาดค่อนข้างอิ่มตัวไม่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเหมือนสหราชอาณาจักร

การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนี

จำนวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรในเยอรมนีลดลงตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่จำนวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กลับขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2543 มีจำนวนฟาร์มที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 12,740 แห่ง พื้นที่ 546,023 เฮคตาร์ คิดเป็นสัดส่วน 3.2% ของพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตร และ 2.9% ของจำนวนฟาร์ม พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่อยู่ภาคกลาง ในแคว้นบาวาเรียทางภาคใต้ และในเยอรมันตะวันออกเดิม

นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

การส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนีมีทั้งด้าน การผลิต การรับรองมาตรฐาน และการตลาด ปี 2537 การให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรอินทรีย์ใช้หลักเกณฑ์ของสหภาพ ยุโรป Council Regulation (EC) No. 2078/92 ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่วิธีเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ 245 มาร์ก หรือ 125 ยูโร สำหรับการปรับเปลี่ยนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เข้าระบบเกษตรอินทรีย์ ให้ 196 มาร์ก

หรือ 100 ยูโร สำหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว ให้ความช่วยเหลือ 1,176 มาร์ก หรือ 600 ยูโร สำหรับผู้ที่ต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบถาวร และ 980 มาร์ก หรือ 500 ยูโร สำหรับฟาร์มที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาการให้ความช่วยเหลือเปลี่ยนกฎใหม่เป็น Rural Development Regulation of Agenda 2000 (Council Regulation (EC) No. 1257/1999 การให้ความช่วยเหลือเน้นด้านการตลาด การแปรรูปมากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายให้สินค้าเกษตรอินทรีย์มีส่วนแบ่ง 20% ของการผลิตสินค้าเกษตรภายใน 10 ปี ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

สินค้าเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนีเปลี่ยนจากตลาดพิเศษเฉพาะมาเป็นตลาดขนาดใหญ่เมื่อซูเปอร์มาเก็ตเข้ามาในตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ใช้แรงงานเป็นปัจจัยหลักจึงมีต้นทุนสูง เกษตรกรในเยอรมนีไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในเยอรมนีมีเพียงไวน์ที่ส่งออกไปต่างประเทศ มีสัดส่วน 9% ของไวน์ที่ผลิตในเยอรมนี ธัญพืช 6% และผลไม้ 3% ที่ส่งออก สินค้าเกษตรอินทรีย์ แปรรูปที่ส่งออกส่วนใหญ่มีเครื่องหมายการค้า Rapunzel เป็นหลัก

ขายกาแฟ02-Medium (1)

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนี

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนีมีมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านมาร์ก เป็นการนำเข้า 800 ล้านมาร์ก ผักผลไม้อินทรีย์มีสัดส่วน 18% ของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนี รองลงมา คือ นมและผลิตภัณฑ์ 16% ขนมปังและขนมอบ 12% เนื้อและไส้กรอก 4% ตามด้วยชา กาแฟ ขนมหวาน น้ำมันและไขมันปรุงอาหาร น้ำผึ้ง แยม พาสตา ผลไม้แห้ง และถั่วเมล็ดแห้ง ผักอินทรีย์มีสัดส่วน 2.6% ผักอินทรีย์ที่จำหน่ายตามร้านค้าปลีกทั่วไป คือ มันฝรั่ง สมุนไพร เห็ด รวมกว่า 100 รายการ และผลไม้ 30-50 รายการ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

 • ผักอินทรีย์ทั่วไป  : มันฝรั่ง แครอท หัวหอม กะหล่ำปลี
 • ผักอินทรีย์ชนิดพิเศษ  : มะเขือเทศ ซูกินี แตงกวา ดอกกะหล่ำ บร๊อกโคลี่ ผักกาด
 • ผลไม้อินทรีย์
  – ผลไม้ที่ให้ผลทั้งปี  : แอปเปิล กีวี อะโวกาโด Lemons
  – ผลไม้ตามฤดูกาล  : Oranges แพร์ Nectarines พีช ลูกเกด สตรอเบอรี่ เชอรี่ พลัม
 • ผลไม้เมืองร้อน
  – ผลไม้ที่ให้ผลทั้งปี  : กล้วย มะพร้าว
  – ผลไม้ตามฤดูกาล  : มะม่วง สับปะรด

แอปเปิลและกล้วยเป็นที่นิยมบริโภคในเยอรมนี ความต้องการกล้วยอินทรีย์มีปริมาณ 10,000 ตัน/ปี แอปเปิล 13,000 ตัน/ปี (เป็นแอปเปิลอินทรีย์ที่นำเข้า 3,000 ตัน)    น้อยมากเมื่อเทียบกับแอปเปิลที่ผลิตแบบดั้งเดิมในเยอรมนีซึ่งมีปริมาณ 970,000 ตัน ความต้องการผักอินทรีย์ คือ มันฝรั่ง 75,000 ตัน แครอท 35,000 ตัน หัวบีทแดง  18,000 ตัน หัวหอม 10,000 ตัน กะหล่ำปลี 10,000 ตัน/ปี ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ฤดูการผลิตสินค้าเกษตรในเยอรมนี คือ ช่วงเดือนมีนาคม-ตุลาคม โดยเก็บเกี่ยว   ผลผลิต มันฝรั่ง แครอท หัวหอมและแอปเปิลในเดือนตุลาคมก่อนเข้าฤดูหนาวเก็บไว้รอจำหน่ายจนเข้าฤดูใบไม้ผลิปีถัดไป ตามปกติผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกในเยอรมนีนิยมจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในเยอรมนีมากกว่าจำหน่ายสินค้าที่นำเข้าจากประเทศที่อยู่ห่างไกล แต่ช่วงที่ผลผลิตสินค้าเกษตรของเยอรมนีออกสู่ตลาดเป็นช่วงฤดูร้อนซึ่งผู้คนเดินทางไปต่างแดน ยอดขายสินค้าในช่วงฤดูร้อนจะลดลง 30% ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และยอดขายดีขึ้นในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะช่วงก่อนเทศกาลคริสตมาส นั่นหมายความว่าผู้ส่งออกผักผลไม้ในต่างประเทศจะทำกำไรได้ดีในช่วงฤดูหนาว

ราคาผักผลไม้อินทรีย์ในเยอรมนี

ไม่มีราคากลางสำหรับผักผลไม้อินทรีย์ในเยอรมนี แต่ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์  สูงกว่าสินค้าธรรมดาโดยเฉลี่ย 20% ขึ้นกับฤดูกาลและประเภทของร้านค้าที่จำหน่าย ในช่วงฤดูที่ปลูกผักได้ผักอินทรีย์จะมีราคาต่ำ ส่วนในฤดูหนาวแม้สินค้ามีจำหน่ายแต่ก็ราคาสูง สินค้าที่จำหน่ายในร้านจำหน่ายสินค้าธรรมชาติมีราคาสูงกว่าซูเปอร์มาเก็ตจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ นิตยสารรายสัปดาห์และรายเดือนสำรวจและตีพิมพ์ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนีไว้ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

การนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเยอรมนี

สหภาพยุโรปมีกฎระเบียบ 1) ห้ามใช้เอทิลีนในการเร่งดอกสับปะรดทำให้ตลาดสับปะรดในเยอรมนีปีละ 1,000 ตัน มีปัญหามากเนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้เอทิลีนในการปลูกสับปะรดทำให้ไม่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ 2) ผักผลไม้ที่จำหน่ายในเยอรมนีมีกฎระเบียบการติดฉลาก Handelsklassen I และ II ควบคุมขนาดและ        รูปลักษณ์ของสินค้า สินค้าเกษตรอินทรีย์ทำได้เพียงตามกฎ Handelsklassen II เนื่องจาก มีขนาดเล็กและมีจุดที่ผิว ปัจจุบันพ่อค้าคนกลางต้องการสินค้าคุณภาพดีที่มีมาตรฐาน Handelsklassen I เท่านั้นก่อนนำออกจำหน่าย

สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เยอรมนีนำเข้าส่วนใหญ่มีสัดส่วนสูง เนื่องจากปริมาณที่ผลิตในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เช่น ผลไม้ (56%) พืชน้ำมัน (50%) ผักและไวน์ (36%) เนื้อ (20%) ธัญพืช (10%) ผักผลไม้อินทรีย์ที่นำเข้าจากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย

 • สเปน : Citrus อะโวกาโด มะเขือเทศ ซูกินี แครอท หัวหอม มันฝรั่ง
 • อิตาลี : Citrus แอปเปิล ลูกเกด มะเขือเทศ ซูกินี แครอท หัวหอม มันฝรั่ง ผักอื่นๆ
 • ฝรั่งเศส : ผัก เช่น ดอกกะหล่ำ บร๊อกโคลี่ ผักสลัด หัวหอม สมุนไพร กระเทียม ผลไม้ เช่น Citrus, Nectarines ลูกเกด แพร์
 • เนเธอร์แลนด์ : มะเขือเทศ แตงกวา ผักสลัด Chicory เห็ด กะหล่ำปลี แอปเปิล
 • โดมินิกัน : กล้วย มะม่วง มะพร้าว
 • อิสราเอล : Citrus อะโวกาโด มันฝรั่ง หัวหอม แครอท มะเขือเทศ ผลไม้เมืองร้อน
 • นิวซีแลนด์ : กีวี แอปเปิล

ผลไม้อินทรีย์ที่มีปริมาณการค้ามากที่สุด คือ กล้วย มีปริมาณ 10,000 ตัน มะม่วง สับปะรด มะละกอ มีสัดส่วนรายการละ 10% ของกล้วยเท่านั้น กล้วยนำเข้าจากโดมินิกัน   เดิมนำเข้าจากเกาะคานารี่ในสเปนแต่มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากค่าแรงสูงขึ้น สับปะรดและมะละกอนำเข้าจากคาเมรูน กิเนีย กาน่า อนาคตของตลาดสับปะรดในเยอรมนีขึ้นกับการตัดสินใจของรัฐบาลในการอนุญาตให้ใช้เอทิลีนในการปลูกสับปะรด มะม่วงนำเข้าจากโดมินิกัน บราซิล คาเมรูน กิเนีย อิสราเอล ตลาดมะม่วงขยายตัวทุกปี โดยเฉพาะมะม่วงผลใหญ่ (Calibre 8-14) มะม่วงผลเล็กที่ปลูกในประเทศกำลังพัฒนาไม่เป็นที่ยอมรับ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *