559000001264201

การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนี

การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนี  เริ่มมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 โดยในช่วงแรก จะเป็นการผลิต การเพาะปลูก การค้าขายเฉพาะในท้องที่ พื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น แต่ในช่วงเวลาต่อๆ มาการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกมากขึ้น

English_oct-2_J

ในปี 2551 ประเทศเยอรมนี มีเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวนทั้งสิ้น 19,824 ราย บนพื้นที่ 911,385 เฮกเตอร์ เทียบกับปีก่อนจำนวนกิจการและพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0  และ 5.3 ตามลำดับ มียอดการจำหน่ายเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5,800 ล้านยูโร (ประมาณ 266,800 ล้านบาท) หรือร้อยละ 3.5 ของยอดการตลาดสินค้าอาหารทั้งสิ้น ถึงแม้ว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ก็ตามแต่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้จะเป็นอัตราการขยายตัวที่ลดลง กล่าวคือ ในปี 2549 และ 2550 ขยายตัวร้อยละ 18 และ 15 ตามลำดับ เหตุที่การขยายตัวในปี 2551 ลดลงมิใช่เกิดจากการบริโภคน้อยลง แต่เป็นเพราะในช่วงกลางปี สินค้าผักและผลไม้สดขาดตลาด เพราะมีปัญหาในการผลิต ทำให้มูลค่าตลาดตลอดปีขยายตัวในอัตราที่ลดลง จำแนกตามประเภทของอาหาร

ปัจจุบันยังไม่มีการแยกปริมาณและมูลค่าการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นสถิติออกมาโดยเฉพาะ เนื่องจากสินค้าที่นำเข้า/ส่งออกเป็นตัวเลขที่น้อยมาก แหล่งนำเข้าและตลาดส่งออกที่สำคัญๆ ของเยอรมนีจะเป็นประเทศอื่นๆ ในยุโรป โดยเฉพาะจาก อิตาลี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสเปน จากประเทศที่สามอื่นๆ ได้แก่ บราซิล (กาแฟ)  นิวซีแลนด์ (ผลกีวี่) คอสตาริกา (กล้วย) อินเดีย (ใบชา) เป็นต้น จากไทย มีการนำเข้าอาหาร Ready to Eat และข้าว เป็นสำคัญ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

จากการสำรวจของกระทรวงเกษตร โภชนาการและคุ้มครองผู้บริโภค ของเยอรมนีพบว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์มีส่วนตลาดที่คงที่  ผู้บริโภคสินค้าประเภทนี้มีจำนวนไม่ต่างจาก ปี 2550 มากนักกล่าวคือ ร้อยละ 17 จะซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นประจำ  ร้อยละ 17    จะซื้อเป็นครั้งคราว และร้อยละ 29 ไม่เคยสนใจซื้อสินค้านี้  สำหรับสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้น ในปัจจุบันจะพบได้ในร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอาหารทั่ว ๆ ไป เนื่องจากราคาของสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างไปจากสินค้าอาหารอื่นๆ เท่าใด ยกเว้น เนื้อสัตว์ที่ยังมีราคาสูงกว่าประมาณร้อยละ10–15 .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *